Ontzorgen

Zorgen voor een vitale leefomgeving

Vanuit onze missie ‘zorg voor de leefomgeving’ tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid en ons kwaliteitsbesef in integrale werkprocessen & in vakmanschap. Met als doel een kwalitatief infrastructureel eindproduct realiseren en tegelijkertijd een grote impuls geven voor een vitaler leefgebied. Om de opdrachtgever te ontzorgen leveren wij vanuit ons maakproces een belangrijke bijdrage in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit in een leefgebied.

Ontzorgen = Meedenken

Dit bereiken we door actief met de gesprekspartner of opdrachtgever mee te denken in ruimtelijke- en infrastructurele oplossingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze die op termijn ook voor het onderhoud beter inpasbaar zijn, klimaatbestendig zijn, maar ook betaalbaar en meer leefkwaliteit geven. Vanuit deze zienswijze hebben wij een viertal niveaus van ontzorgen ontwikkeld, waarin wij de gesprekspartner of opdrachtgever met tastbare concepten & producten gericht en concreet kunnen adviseren.

De 4 niveaus van ontzorgen

Bent u benieuwd hoe aannemersbedrijf Lindeloof B.V. u kan ontzorgen? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op.

Wat betekenen de verschillende niveaus van ontzorgen:

Kwalitatief ontzorgen

Zorg voor de leefomgeving, leidt tot een kwalitatief maakproces

Wij bekijken ons vak ‘meervoudig’ en zien onze projecten door de ogen van de gebruiker, zowel in de ontwerp-, realisatie- als beheerfase. Immers ook ons bedrijf bestaat uit burgers die genieten van een mooie buitenruimte en zijn trots bij te dragen aan een leefbare en duurzame omgeving. Dit versterkt mede onze vaardigheden als aannemer: we bouwen vakkundig aan de infrastructuur met hart voor de omgeving!

Lindeloof heeft begrip

Begrip voor de omgeving, de gebruikers en de stakeholders vormt de basis voor een kwalitatief maakproces (omgevingsmanagement). Deze wordt geborgd door een goede risicoanalyse, planning, adequate coördinatie & consistente communicatie met partners, gebruikers en omwonenden. Met als resultaat: een goede doorstroom van het verkeer tijdens de werkzaamheden (verkeersplan) en veilige werk- en gebruiksomstandigheden.

 

Kwalitatief ontzorgen bij Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.
Integrale analyse optimale planning & kritieke pad waarmee Lindeloof ontzorgt

De juiste aanpak

Een geoptimaliseerde aanpak en logische volgtijdelijkheid van deelprocessen, te weten riool-, grond-, straatwerk en inrichting van groen, wordt aantoonbaar door deelplannen. Een basisproces dat binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem is geborgd. De efficiënte afstemming in de plannen met een compacte, slimme inzet van mens & materieel leidt tot goede productkwaliteit en kortere doorlooptijd! Overlast voor omwonenden en gebruikers is minimaal en de gewenste kwalitatieve infrastructurele eindproduct wordt gerealiseerd.

Lindeloof borgt haar vakmanschap

Vakmanschap is vanzelfsprekend en geborgd!

Wij bouwen vakkundig aan de infrastructuur tot een gewenst authentieke straatbeeld. Onze basiskwaliteit bestaat uit: ambachtelijke vakkennis & vaardigheden, goede risicobeheersing boven- en ondergronds, een uitgebreide omgevingsanalyse en zorgvuldige inzet van inspecties bij een monumentale omgeving.

Erkend, en gecertificeerd

Ons vakmanschap is geborgd door onze vakbekwame medewerkers met een goede vakopleiding en/of jarenlange werkervaring (EVC gecertificeerd). Wij zijn erkend leerbedrijf, Fundeon gecertificeerd, en onze leermeesters leren jongeren met mbo-opleiding binnen de infra het vak. Zo leveren wij een duurzame bijdrage in het behoud van het vakmanschap en weten wij de productiviteit van onze organisatie te borgen.

Lindeloof werkt machinaal

Machinaal (her)straten ondersteunt de borging en leidt tot betere arbeidsomstandigheden en verminderde fysieke belasting. Machinaal straten is tegenwoordig bijna op elke straat terug te vinden, en is hedendaags de norm. In combinatie met de geoptimaliseerde aanpak in riool-, grond- , straatwerk en inrichting van groen is de verkorting van de doorlooptijd aanzienlijk.

Integraal ontzorgen

Simpel en doeltreffend in integraal werken

Onze opdrachtgevers beseffen steeds meer dat een kwalitatief infrastructureel proces ‘definitie t/m oplevering’ ook korter én kostenbewuster kan. Voor Lindeloof inmiddels een reguliere werkwijze: onze kritische kijk tot ‘de kern’, gezamenlijk met de opdrachtgever, maakt een vereenvoudigd en geoptimaliseerd basisproces en planningsaanpak mogelijk.

Kennisoverdracht

Onze integrale kijk met betrokken partijen, in zowel de voorbereiding als de uitvoering, leidt tot een geoptimaliseerd werkproces. Ook bevordert het de kennisoverdracht tussen partners, met heldere prestatieafspraken en duidelijke verantwoordelijkheden. Naast de optimale integrale productkwaliteit en de verkorting van de doorlooptijd (optimale planning), zijn ook beperkte overlast & hinder voor omwonenden (heldere communicatie) en kostenoptimalisatie het resultaat. Optimale ontzorging van de opdrachtgever!

Verbetering borgen

Deze benadering is geschikt voor complexe werken en routinematige werkzaamheden in aanleg, vervanging en onderhoud van infrastructurele werken: rioleringen in stedelijke gebieden, bestrating van nieuwbouwwijken, aanleg van rotondes en aanpassing van bedrijventerreinen. Onze integrale benadering is aantoonbaar op basis van het ‘Lean-gedachtegoed' dat continue verbetering borgt!

Integraal projectmanagement

Hoe neemt Lindeloof u comfortabel een hoop werk uit handen, klik.

Integraal projectmanagement

Optimaal integraal projectmanagement

Omgeving- en risicomanagement zijn basisingrediënten voor optimale planning en beheersing van iedere projectfase! De opdrachtgever ervaart het integrale optimum vooral bij de inzet van D&C of E&C contractvormen.

Ontzorgen op hoog niveau

Goede kennis- en informatie-overdracht tussen projectfasen bepaalt hierin het succes! Onze organisatie stelt specifiek een integrale projectmanager aan: zorg dragen voor een naadloze overgang van ontwerp en engineering naar realisatie. Onze organisatie bereikt een optimale projectplanning en versterkt een goede coördinatie van de kwalitatieve vakdisciplines. Optimale projectbeheersing, waarbij geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit in control zijn, maakt transparante communicatie met de opdrachtgever vanzelfsprekend. Optimale ontzorging van de opdrachtgever!

Bewezen tool Prince 2

Wij borgen onze integrale proceskwaliteit met het projectmanagementtool Prince 2, waarin onze integrale projectmanagers zijn opgeleid. Deze tool helpt een integraal project op een eenduidige, expliciete en transparante manier in te richten. Met als resultaat: een goede samenwerking & monitoring met de opdrachtgever vanuit helderheid in de wederzijdse verwachtingen.

Sociaal ontzorgen

Sociaal maatschappelijk ontzorgen

Sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen begint in de basis met zorg voor de leefomgeving, en ook daarnaar handelen. Een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren als opstap in de opbouw van sociaal kapitaal, is voor Lindeloof een vanzelfsprekendheid.

Onze slogan: wij werken vakkundig met een sociaal hart! Met als resultaat een bijdrage leveren aan duurzame gebiedsontwikkeling. Dit betekent: een duurzaam infrastructureel product maken, in samenwerking met locale bewoners, waardoor de leefomgeving meer wordt gewaardeerd door de gebruikers.

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen

Wij zijn als bedrijf sociaal maatschappelijk betrokken en schenken bij onze werken bijzondere aandacht aan de locale sociale maatschappelijke vraagstukken. Het begeleiden van herintreders en jonge intreders is passend binnen het civiele vakgebied. Het biedt de medewerker de mogelijkheid een vak te leren en toekomstperspectief op te bouwen. Bij succesvolle begeleiding van een locale groep herintreders en jonge intreders biedt het de locale leefomgeving, economische en sociaal maatschappelijk gezien, een duurzame impuls naar de toekomst.

Herintreders inpassen en helpen integreren

Wij vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek te bieden. De slagingskans wordt groter door helder te weten: wat kan de medewerker en wat is nodig aan begeleiding. En tegelijkertijd zijn wij in staat passend werk te bieden, passend bij de medewerker en zijn leerproces. Indien de plaatsing passend is verlopen, willen wij ook ervoor zorgdragen dat de herintreder geïntegreerd raakt en voelt binnen onze organisatie. Voor het optimaal integreren op de werkvloer en in de organisatie zelf stimuleren wij bewust onderlinge samenwerking, betrokkenheid door leidinggevenden en ook de sociale interactie.

Erkende prestaties

Als organisatie zijn wij PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen gecertificeerd en daarmee erkend voor onze prestaties in het sociaal ondernemerschap en in de begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Wij hebben jarenlange ervaring en zijn vanaf 1998 als bedrijf actief hierin. De inzet van Social Return on Investment (SROI) bij civieltechnische projecten sluit naadloos bij ons aan en wij weten een goede koppeling tussen herintreders, instanties en de gemeenten te maken.

Bewonersparticipatie

Wij stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij onze infrastructurele werken in hun eigen leefomgeving door goede communicatie en uitwisseling van ideeën. Ondersteunen locale werkzoekenden, jongeren en /of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het creëren van werkgelegenheid in het civiele vak. We bieden een opstap naar een eigen loopbaan en daarmee ook toekomstperspectief.

Dit leidt tot een bijdrage aan de vermindering van locale overlast (minder vandalisme en werkeloosheid) en een groei van locaal betrokken bewoners. Een impuls die de locale leefkwaliteit en daarmee de gezondheid van mensen positief beïnvloedt!

Bewonersparticipatie

Van participatie naar een integrale wijkaanpak

Vanuit ons oog voor de leefomgeving zien wij bewoners als belangrijke partner in de realisatie van het gewenste infrastructurele straatbeeld. Immers zijn zij de intensieve gebruikers van de locale leefomgeving. Bewoners zijn steeds meer betrokken, weten hoe het eraan toe gaat in hun wijk en hebben creatieve inzichten.

Op tijd meedenken

Het vroegtijdig betrekken van bewoners in de ontwikkeling van wijkplannen maakt voor de opdrachtgever een kwalitatief en gedragen integrale wijkaanpak mogelijk. In dit proces worden kostenbesparingen gerealiseerd en faalkosten geminimaliseerd. Dit geheel vormt een belangrijk ingrediënt voor meer gebruikers- en leefplezier in de locale gezonde leefomgeving.

Positieve interactie

De interactie met en tussen bewoners (burgerparticipatie) creëert gezamenlijke zorg voor de wijk en is daarmee een opstap in de opbouw van het sociaal kapitaal. Dit betekent het faciliteren in kennisopbouw en in de onderlinge sociale verbinding binnen een wijk. De opstap begint met het organiseren van interactieve bewonersavonden.

Duurzaam ontzorgen

Samen streven wij naar een ideaal duurzame leefomgeving...

Hieronder wordt verstaan: een veilig, schoon en heel locale woon-, werk- en leefomgeving. Met tevreden en gezonde bewoners die wonen, werken en leven in een gebied waarin gebruikersbeleving en plezier binnen de openbare ruimte wordt ervaren. Een leefruimte dat voorzien is van duurzame infrastructurele oplossingen. Oplossingen die op termijn beter klimaatbestendig zijn, betaalbaar zijn en meer leefplezier geven! Vanuit een duurzame samenwerkings- en maakproces tot stand komt, met een onderhoudsaanpak dat tot kostenbesparing voor de gemeenschap leidt!

Actuele uitdagingen

Gemeenten staan voor een maatschappelijke en economische uitdaging: kostenreductie voor de burger realiseren en tegelijkertijd waardering voor de kwaliteit van de locale leefomgeving zien te behouden of zelfs te versterken.

  1. Enerzijds is dit mogelijk door gebruik te maken van een goed infrastructureel product of openbaar object dat ‘lifecyle’ meegaat. De aantrekkelijkheid van lifcycle benadering komt op langere termijn in exploitatie en in levensduur tot uiting, en werkt kostenbesparing in de hand.
  2. En anderzijds in de manier waarop de locale wijkaanpak- en het onderhoud, in gezamenlijkheid met de locale leefomgeving, effectief wordt ingericht.

Hoe bereiken we dat?

Participerend beheer

Vroegtijdige integratie van bewonerswensen

Door het locatiebeheer en -onderhoud, samen met de ontwerpfase in combinatie met de realisatiefase, als integraal onderdeel bij de infrastructurele ontwikkeling of herinrichting van een leefgebied te beschouwen, worden duurzame effecten mogelijk.

Duurzaam

Duurzaam uit zich in optimale leefkwaliteit voor locale bewoners met infrastructurele oplossingen die onderhoudsvriendelijk zijn, kwaliteit in levensduur bieden en betaalbaar zijn met oog voor milieu en leefomgeving. Het behoud van een gewaardeerde, schoon, heel en veilige leefomgeving is realistisch vanuit een doordachte aanpak in de voorbereidende fase met een bewuste opbouw naar realisatie, beheer & onderhoud en de sociale cohesie hierin.

Bewoners beheren mee

Door tijdens het ontwerpproces de bewoners te betrekken in de wijze van beheer ontstaan spontaan zelfstandige activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van een leefomgeving. Deze activiteiten worden vaak later gekoppeld aan het gereedkomen van een projectfase, zoals de aanleg van een speelplek of straat. Een praktijkvoorbeeld is dat bewoners zelf een gezamenlijke opschoondag houden om ‘rommel en afval’ uit de vernieuwde straat op te ruimen. Daarbij zijn de bewoners de ogen en oren van de wijk. Zij kunnen het leefgebied actief mee-beheren, tijdig signaleren en op vrijwillige basis bijdragen voor een optimale leefbaarheid in de wijk.

Klimaatverandering

Partner in oplossingen voor klimaatverandering

Klimaatveranderingen spelen een grote rol in de zoektocht naar een duurzame optimum in de aanleg van infrastructuur. Het optreden van wateroverlast komt steeds meer aan de orde, is zeer actueel en zal naar verwachting in de toekomst toenemen. Een belangrijk feit waarmee we bij (her)inrichting van infrastructuur rekening moeten houden. Naast uiteraard economische en sociaal maatschappelijke trends.

Structureel overleg noodzakelijk

Deze toenemende klimaatverandering vraagt om structureel overleg tussen opdrachtgever en aannemer, waarin flexibel ingespeeld wordt op economische, technologische en sociaal maatschappelijke trends. In feite een duurzaam werkproces waarin trends elkaar in de keuze van de soort oplossingen versterken en de mate van duurzaamheid bepalen. Duurzame verantwoorde overwegingen hierbij zijn:

  1. Ecologisch & technologisch verantwoord: zoeken naar oplossingen die een verbeterde afwatering binnen de locale omgeving realiseren. Maar ook technologische oplossingen die houdbaar zijn voor lange termijn passend bij de soort ondergronden, maar die tegelijkertijd ook bijdragen in het optimaliseren van de bergingscapaciteit.
  2. Economisch verantwoord: Uiteraard zijn economische afwegingen voor de meest duurzame oplossing niet weg te denken. Een ander mindset wordt hierin wel vereist. Dit betekent niet alleen denken ‘wat kost het en welk budget is nu beschikbaar’, maar ook ‘hoe kan kostenvermindering worden bereikt over de gehele infrastructurele levenscyclus (tot en met beheer&onderhoud), waarbij de toegevoegde waarde wordt versterkt?’ Samenvattend: hoe bereik je meer rendement op het eindproduct?
  3. Sociaal verantwoord: Ook zijn we sociaal maatschappelijk steeds meer op zoek naar infrastructurele oplossingen die veiligheid en overlastbeperkend zijn voor de locale bewoners. Dat leidt tot een straatbeeld gewaardeerd door omwonenden & gebruikers.

Duurzaamheidsscan

Duurzaamheid in praktijk

Lindeloof als duurzame partner in gebiedsontwikkeling graag met u mee in het algemene duurzaamheidsbesef en in infrastructurele projecten. Hiertoe heeft Lindeloof een duurzaamheidsscan ontwikkeld die inzicht geeft in het duurzaam vormgeven en realiseren van (her)inrichtingsprojecten. Met als doel waardevermeerdering in de leefbaarheid en in het gebruik van een gebied vergroten.

Omkaderen

De duurzaamheidsscan is een meting die het huidige duurzaamheidsbesef en de gewenste duurzaamheidsambitie van een gebied vaststelt. Een basis om helderheid in de belangrijkste prioriteiten voor het gewenste beleidkader te kunnen vaststellen. Deze prioriteiten worden vertaald naar concrete doelen, waarop de integrale, duurzame oplossingen ‘slim, gewaardeerd en betaalbaar’ tot stand kunnen komen. De uitkomsten worden vertaald in een DuurzaamheidPrestatiePlan, waarin doelen en acties voor korte- en lange termijn worden gemanaged en gemonitord.

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.

Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.
Chr. Huygensweg 31
3225 LD  Hellevoetsluis
KvK: 
24234014
BTW: NL006224908B01

T: 0181 331050
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
www.lindeloof-services.nl


Certificaat Normec BRL 7000

Powered by