Afronding noordelijk deel en start zuidelijk deel - mei / juni 2015

De afgelopen maanden is door het uitvoeringsteam hard gewerkt om het noordelijk deel van de wijk gereed te maken. Door de goede inzet van de mensen en ook mede door het goede weer, zijn de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Het straatwerk aan de Mastgatstraat en Kabbelaarsbank is aangebracht, inclusief het straatmeubilair zoals de nieuwe lichtmasten, zitbanken, prullenbakken en sierkeien. Ook zijn de speeltoestellen ten behoeve van de diverse speelplekken geplaatst en is het fietspad van asfaltverharding aangelegd. Aandachtspunt is nog wel het nieuw ingezaaide gazon, op diverse locaties in de wijk, dat nog niet betreden mag worden. Deze locaties zijn ter plaatse aangeduid met bordjes.
    
 
Aansluitend aan het noordelijk deel zijn we inmiddels begonnen met de werkzaamheden aan het zuidelijk deel. We hebben als doel gesteld  om vóór de komende bouwvak het gedeelte tussen de Zandkreekstraat en de Krammerstraat te voorzien van de nieuwe riolering en het straatwerk. Voor zover het er nu laat uitzien gaat dit zeker lukken!

Afronding rioolwerkzaamheden Mastgatstraat en beplanting in het noordelijk deel is aangebracht - april - mei 2015

Centraal staat de afronding van de rioleringswerkzaamheden aan de Mastgatstraat. Tevens zijn de werkzaamheden voor het plaatsen van de nieuwe lichtmasten rondom de Mastgatstraat eind april ingepland. De beplanting in de groenstrook tussen Mastgatstraat en Keetenstraat is inmiddels afgerond, waarbij het gras wordt ingezaaid ter hoogte van het trapveldje en het speelveld ter hoogte van kabbelaarsbank. Ook staat het aanbrengen van de nieuwe lichtmasten rondom Keetenstraat en in de groenstrook staat in de planning voor de maand april.

De bewoners geven zeer positieve terugkoppeling over de beplanting en de kleurstelling! De wijk gaat echt leven! Hekwerken aan de achterzijde van de huurwoningen bij de Keetenstraat en de Mastgatstraat worden inmiddels geplaatst. De woningen zijn inmiddels ook middels  de achterzijde bereikbaar via de poort en de brandpaden. De vraagstukken die tijdens de uitvoering vanuit de bewoners in de huurwoningen van Zeeuwland ook aan orde komen, worden inmiddels nagenoeg in goede samenspraak met Zeeuwland en Lindeloof positief opgelost.

Een mooi straatbeeld Keetenstraat is gerealiseerd - maart2015

Bestrating in de Keetenstraat is in maart afgerond! En een start met de rioleringswerkzaamheden in de Mastgatstraat is gemaakt. De bewoners reageren heel positief op de vooruitgang van het straatbeeld in de Keetenstraat, en de manier waarop het uitvoeringsteam keihard te werk gaat. Mooie complimenten

Het vormgeven van een mooi straatbeeld - Keetenstraat februari 2015

Na het aanbrengen van de riolering wordt de zandbaan verdicht en wordt 25 cm puingranulaat aangebracht. Inmiddels zijn de straatmakers begonnen met banden stellen en voetpaden/troittoirs aanleggen, waarop vervolgens de parkeervakken worden aangebracht. Een mooi straatbeeld vormt zich! Onze medewerkers hebben al mooie complimenten van bewoners mogen ontvangen: "harde werkers ondanks het slechte weer" en "mooi straatbeeld". Daar doen wij het als Lindeloof voor!

Start rioleringswerkzaamheden - Keetenstraat 'zeer natte' januari 2015

In januari zijn de werkzaamheden voor Poortvernieuwing Poortambacht in volle gang gestart. Een periode van zeer nat weer, met een landschap van grondwater. Door te hoge grondwaterstand heeft het rioolwerk een kleine vertraging opgelopen. Het bevestigt immers wel de noodzaak het riool te vervangen, met tegelijkertijd de aanleg van een drainagesysteem voor het verlagen van het huidge grondwaterpeil!

 Officiële opening start uitvoering Poortvernieuwing Poortambacht!

De herinrichting van Poortvernieuwing Poortambacht in Zierikzee is nu een feit, en is op 19 november 2014 met een officieel openingsmoment van start gegaan! De officiële opening kenmerkte zicht met een feestelijk tintje. Gezamenlijk met de aanwezigen is met trots teruggekeken op een intensief voorbereidingstraject, samen met de bewoners van de wijk als ‘de wijkdeskundigen’!

In het openingswoord van Albert Martinus, algemeen directeur Aannemersbedrijf Lindeloof, werd benadrukt: “een mijlpaal is bereikt, een gedragen plan door en voor bewoners gaat nu in uitvoering. Dat alleen mogelijk is vanuit een goed samenwerkingsproces!" Vervolgens werd de officiele openingshandeling op ludieke wijze verricht door Jacqueline van Burg, wethouder Gemeente Schouwen-Duiveland. Met helm, werkjas en -laarzen van Lindeloof vanuit de graafmachine haar openingshandeling: ‘het machinaal plaatsen van een rioolbuis’.

Na deze uitdagende, maar zeker succesvolle handeling nam Jacqueline van Burg het afsluitende woord: “Een uitgebreid voorbereidingstraject met bewoners met een 4 tal kwalitatieve ateliersessies en een 2 tal bewonersavonden heeft plaatsgevonden, waaruit een passend en kwalitatief herinrichtingsontwerp is ontstaan. Een grote uitdaging, waarin het merendeel van de inbreng vanuit bewoners is verwerkt. Maar, benadrukt Jacqueline, het is uiteraard ondoenlijk om alle individuele wensen tot in detail mee te nemen: het blijft een gezamenlijk proces en altijd een compromis!"

Met de officiële opening wordt dit herinrichtingsproject als een voorbeeld benadrukt, waarin de gemeente, deskundige marktpartijen en bewoners als wijkdeskundigen vanuit actieve & positieve inbreng een kwalitatief en passend plan weten te realiseren!

Druk bezochte inloopavond, positief gestemd

Op dinsdagavond 14 oktober 2014 is in de aula van het Pontes Pieter Zeeman college de inloopavond gehouden van de Poortvernieuwing Poortambacht. Veel bewoners van de wijk waren aanwezig om het ontwerp te bekijken en zich te laten informeren over de vervolgstappen. De reacties waren zeer postitief gestemd.

Poortvernieuwing Poortambacht – burgerparticipatie een blijvend succes!

De inwoners van de wijk Poortambacht in Zierikzee zijn actief betrokken bij de herinrichting van hun wijk. Vorig jaar hebben een behoorlijk aantal van hen deelgenomen als ontwerpambassadeur bij het maken van het schetsontwerp van de wijk.

Ook op woensdag 20 augustus 2014 was het enthousiasme groot toen de vervolgsessie plaatsvond. De ambassadeurs zijn aan de slag gegaan, vanuit kennisoverdracht en ideeën uitwisseling, met speelplaatsvoorziening, groen, straatmeubilair en herinrichting.

Vanuit positieve en deskundige inbreng vanuit de ontwerpambassadeurs zijn we gekomen tot doeltreffende oplossingen, de basis voor een mooie leefbare wijk. De ambassadeurs hebben de ateliersessie als open, inspirerend en zeer interactief ervaren, in een nauwe samenwerking met de aanwezige deskundigen. De betrokkenheid laat zien dat het gezamenlijk werken aan deze herinrichting de basis is voor het behoud van leefbaarheid voor nu en in de toekomst!

De laatste stap in het traject is de inloopavond in oktober, waarop de resultaten van de gezamenlijke inspanningen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft laten zien.

Meer weten?
Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Colinda den Dijker en Rob Rambat van Aannemersbedrijf Lindeloof onder het algemeen nummer 0181-331050.